Soundkarate - Goju Ryu Karate - Okinawa Kobudo - Kyusho Jutsu - Tai Chi Chuan - QiGong - Selbstverteidigung
Deutscher Karate Verband - Okinawa Goju Ryu Kenshi Kai - International Ryukyu Karate-Jutsu Research Society - Association Européenne de Kyusho-Jitsu - Kyusho Jitsu Academy
 
KarateJutsu - Kobudo - KyushoJutsu - GoshinJutsu - Kenshikai - Koshukan